Shri Rangnath Mishra

Chief Justice,Supreme Court,India.

Shri P.N. Bhagvati

Chief Justice,Supreme Court,India.

Shri Bhairao Singh Shekhawat

Former Vice president of India.

Swami Avdheshanand Giri

National Saint of.

Shri Kanakmal Katara

Former Minister of ST Development.

Shri Sanwarmal Jat

Former Irrigation Minister,Rajasthan

Shri Bhawani Joshi

State Minister of health and Medical.

Shri Mathur Sab

Justice , Rajasthan High Court, Jodhpur.

Shri Gulab Kothari

Chief Editor, Rajasthan Patrika.

Smt. Kiran Maheshwari

M.P.

Shri Kalicharan Saraf Former Education

Shree Tripura sundari Temple Bansw